Skip to content

Så ska snön röjas

2010 december 10
by admin

Snösvängen har dragit igång tidigt i år och de flesta av oss har väl redan hunnit stifta bekanstskap med snöskyffeln ett antal gånger. Det kan dock vara bra att ta tillfället i akt och informera om de viktigaste reglerna som gäller.

* Vintertid har du som fastighetsägare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar inom 10 meter från din tomtgräns.

Dock gäller följande regel de flesta av oss:
* Finns ingen gångbana/gångväg ansvarar du för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

* I Göteborg är det förbjudet att salta på gångytor.

Fler regler här:
http://www.skottaloss.nu/skotta_sno.html

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS